قابل توجه کلیه مالکان و ساکنان گرامی مجتمع

پیرو دعوتنامه های شماره 602-93 مورخ 11/3/93 – 653- 93 مورخ 12/4/93 و اطلاعیه شماره 615 -93 مورخ 22/3/93 در خصوص برگزاری مجمع عمومی مجتمع توجه کلیه عزیزان را به نکات ذیل جلب می نماید
1 – طبق تبصره 2 ماده 9  اساسنامه مجتمع 600 واحدی سعیدیه همدان ، مالکان و ساکنانی که بیش از دو بار از پرداخت هزینه های ماهیانه ( حق شارژ) امتناع کرده باشند و یا مجموع بدهی ایشان بیش از مبلغ فوق باشد حق رأی در مجامع مجتمع را نخواهند داشت .
2 – در صورتی که یک واحد دارای مالکان متعدد باشد صرفا یک نفر از ایشان حق شرکت در مجمع را خواهد داشت .
3- از افرادی که تمایل به عضویت در هیئت مدیره را دارند دعوت می شود تا قبل از برگزاری مجمع اعلام آمادگی خود را کتبا به دفتر هیئت مدیره اعلام نمایند .
4 – وکیل یا قائم مقام قانونی هر مالک و یا ساکن باید کتبا  به هیئت مدیره معرفی گردد و به نحوی که در صحت نمایندگی یا قائم مقامی او تردیدی باقی نماندواز لحاظ اجرای مفاد این اساسنامه هر فرد وکالت بیش از پنج نفر را نمیتواند بپذیرد .
5 – با توجه به اعلام موضوعات جلسه قبل از تشکیل ، چنانچه هریک از شرکت کنندگان بخواهند ابراز نظری اعم از موافق یا مخالف در خصوص هر یک از موارد دستور جلسه نمایند ، می بایست در هنگام تشکیل جلسه کتبا این امر را تقاضا نمایند و هیئت رئیسه  مکلف است   وقت اعلام نظر را بین افراد موافق یا مخالف به تساوی تقسیم نماید و بیش از سه نفر از هر یک از دوگروه حق صحبت کردن را نخواهند داشت . 
6 – از ساکنین محترم دعوت می شود قبل از تشکیل مجمع جهت دریافت کارت شرکت در مجمع به دفتر هیئت مدیره مراجعه نمایند .
7 – پیشنهاد تغییر بند 5 ماده 16 اساسنامه مبنی بر تعیین یک نفر بازرس اصلی و یک نفر علی البدل و تغییر کلمه بازرسین و دو نفر بازرس به بازرس در متن اساسنامه به دستور مجمع فوق العاده اضافه می گردد.

 

مجتمع مسکونی سعیدیه